Młodzież

Przeprowadzamy diagnozę:

 • Osobowości
 • Zdolności poznawczych
 • Emocji
 • Umiejętności społecznych
 • Zdolności twórczych
 • Sytuacji rodzinnej, postaw rodzicielskich, relacji, więzi

 

Artykuł ukazujący przykładowy sposób prowadzenia diagnozy przez dr Maję Łoś w wymiarze pozytywnym:

Łoś M., (2011) Diagnoza pozytywna. Studium indywidualnego przypadku osoby odpornej, W: W. Junik (red.), Resilience. Teoria-badania-praktyka, Warszawa: Wydawnictwo PARPAMEDIA.

Czytaj strony: 67-86 >>>
 

Przykładowe powody, dla których młodzież korzysta z terapii indywidualnej:

 • Labilność emocjonalna
 • Poszukiwanie tożsamości
 • Konflikty z rodzicami, dorastanie w rodzinie z problemem (np. alkoholowym)
 • Kompleksy
 • Zachowanie ryzykowne: wagary, używki, agresja

 
O zasadach, którymi kierujemy się w trakcie spotkań terapeutycznych możesz przeczytać w zakładce TERAPIA
 

Działają na zasadzie socjoterapii czyli „terapii grupą”, „terapii spotkaniem”. Cele i program spotkań są zawsze dostosowane do konkretnej grupy osób zgłoszonych do udziału w zajęciach po przeprowadzonej indywidualnej diagnozie.

Proponujemy grupy wsparcia dla nastolatków:

 • nieśmiałych,
 • z rozpoznaniem psychiatrycznym (np. z depresją, z myślami samobójczymi),
 • z rozpoznaniem w kierunku zespołu Aspergera lub w z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
 • z poczuciem odrzucenia przez klasę,
 • nadużywających lub uzależnionych od mediów (telewizji, Internetu, gier komputerowych, telefonu),
 • z doświadczeniem przemocy.

 

Organizacja:

Dla zapewnienia warunków do osiągnięcia przez młodą osobę jak najlepszych efektów udział w grupie wsparcia rozpoczynamy od diagnozy, następnie opracowujemy program dla danej grupy. Dla zapewnienia optymalnych warunków do przełamania trudności doświadczanych przez nastolatka na uzupełniające spotkania indywidualne zapraszamy również Rodziców/Opiekunów (nie jest to opcja obowiązkowa).

ETAP 1: DIAGNOZA
• rozmowa z Rodzicem/Rodzicami/Opiekunem (wywiad rodzinny),
• diagnoza dziecka przy użyciu testów psychologicznych
Koszt diagnozy: 100 zł

ETAP 2: SPOTKANIA GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY
10-15 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 40 zł za spotkanie

Konsultacja dla Rodziców/Opiekunów:
Cennik: 80 zł

Liczebność grupy: min. 6 osoby, max. 12 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez zabawę i zadania indywidualne stymulujące ciekawość, zdolność do: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania indukcyjnego (analogie), myślenia metaforycznego oraz dokonywania transformacji. Zawiera elementy wzmacniania koncentracji uwagi i pamięci. Sprzyja rozwijaniu samodzielności w myśleniu i dokonywaniu wyborów.

 

Dla kogo?

Trening zalecany dla wszystkich! Niezależnie od poziomu zdolności, zainteresowań, preferencji zawodowych. Udowodniono, że osoby twórcze osiągają sukces nie tylko w rozmaitych dziedzinach sztuki, ale też zajmują wyższe stanowiska we wszelkich zawodach. Trening może też być punktem wyjścia dla nastolatków pragnących w przyszłości zajmować się proponowaniem i wprowadzaniem innowacji w różnych dziedzinach naukowych i praktycznych.
Wersja treningu dla dzieci wzbogacona jest o elementy wzmacniania integracji sensorycznej.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Podejmowane tematy: komunikacja interpersonalna; wgląd we własne emocje, potrzeby, motywy; rozpoznawanie emocji u innych; potrzeby innych; przyjmowanie cudzej perspektywy; umiejętność autoprezentacji; sztuka negocjacji, mediacji, rozwiązywanie konfliktów; budowanie poczucia własnej wartości; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji; umiejętność współpracy; metody radzenia sobie z emocjami, samokontrola; motywacja.

 

Dla kogo?

Zalecany zarówno dla osób pragnących rozwijać swoje zdolności interpersonalne, jak i dla osób borykających się z deficytami w sferze społecznej (z trudnościami w rozumieniu innych, siebie samych, sytuacji społecznych, samokontroli emocjonalnej).

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Podstawy wiedzy psychologicznej dla uczniów liceum i technikum: najciekawsze eksperymenty psychologiczne i ich znaczenie, najważniejsze postaci z psychologii, iluzje optyczne, nierozstrzygnięte spory psychologów, co jest schowane w naszych głowach? (budowa mózgu), poznawanie siebie i innych, komunikacja, procesy grupowe. Grupa będzie zdobywać wiedzę w sposób aktywny, poprzez ćwiczenia i zabawy.

 

Cel:

Wzbogacenie zasobów wiedzy z dziedziny psychologii, rozwijanie umiejętności społecznych, rozpoznanie predyspozycji zawodowych (dla młodych ludzi rozważających podjęcie studiów psychologicznych bądź pedagogicznych), wzbogacenie wiedzy o ludzkim zachowaniu, emocjach, wyborach, myśleniu.

 

Organizacja:

6 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Zarys programu:

Zapraszamy na warsztaty grupowe dla młodzieży, podczas których – dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach, zabawach, testach będziemy wspólnie rozwijać następujące umiejętności społeczne i twórcze: komunikację interpersonalną, współpracę, autoprezentację, poznawanie siebie, asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych, rozwiązywanie konfliktów grupowych, wzbudzanie motywacji u siebie i innych, organizacji czasu i planowania zadań, wyznaczania własnych wartości i celów życiowych. Na warsztatach poruszane są wątki z zakresu psychologii społecznej, w tym tematyka ról w grupach społecznych oraz z zakresu podstaw animacji i integracji grup.

 

Dla kogo?

Zalecany dla osób, które pełnią rolę lidera w grupach formalnych (np. w harcerstwie, w wolontariacie, w szkolnych kółkach zainteresowań, w zespołach muzycznych), ale również dla osób, które w przyszłości chcą pełnić taką funkcję.

 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
Wystawiamy potwierdzenie ukończenia szkolenia.
 

Load More