Dzieci

Rozpoznajemy m.in. zasoby i deficyty: sytuacji rodzinnej, więzi; sfery emocjonalnej, sfery społecznej (umiejętności społecznych), samooceny dziecka, sytuacji w klasie szkolnej.
 

Socjoterapia to „terapia grupą”, „terapia spotkaniem”, terapia w zespole rówieśników oparta przede wszystkim o zadania w grupach i zabawę. Cele i program spotkań są zawsze dostosowane do konkretnej grupy dzieci zgłoszonych do udziału w zajęciach po przeprowadzonej indywidualnej diagnozie każdego dziecka. Dzieci łączone są w grupy zgodnie z wiekiem (+/- 2 lata) i doświadczanymi deficytami.

Proponujemy (osobne) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci:

  • nieśmiałych,
  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z rozpoznaniem w kierunku zespołu Aspergera lub w z trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
  • z poczuciem odrzucenia przez klasę,
  • nadużywających lub uzależnionych od mediów (telewizji, Internetu, gier komputerowych, telefonu),
  • z doświadczeniem przemocy.

 

Organizacja:

Dla zapewnienia warunków do osiągnięcia przez dziecko jak najlepszych efektów udział w socjoterapii rozpoczynamy od diagnozy, następnie opracowujemy program dla danej grupy i wspieranie dzieci łączymy ze wspieraniem Rodziców/Opiekunów (poprzez grupowe spotkania edukacyjne lub poprzez indywidualne konsultacje).

ETAP 1 – DIAGNOZA
• rozmowa z Rodzicem/Rodzicami/Opiekunem (wywiad rodzinny),
• diagnoza dziecka przy użyciu testów psychologicznych (m.in. test rysunku, test zdań niedokończonych).
Koszt diagnozy: 100 zł.

ETAP 2 – SPOTKANIA GRUPOWE DLA DZIECI
10-15 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 40 zł za spotkanie.

SPOTKANIA DLA RODZICÓW
Po każdych trzech spotkaniach (w zależności od tematyki i celu spotkania oraz możliwości Rodziców/Opiekunów spotkania będą grupowe lub indywidualne).
Cennik: 40 zł za udział w spotkaniu grupowym/ 80 zł za konsultację indywidualną.

Liczebność grupy: min. 4 osoby, max. 10 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

W indywidualnej terapii dzieci stosujemy metody zbliżone do wspólnej zabawy, prac plastycznych czy gier planszowych.
 

Zarys programu:

Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez zabawę i zadania indywidualne stymulujące ciekawość, zdolność do: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego, rozumowania indukcyjnego (analogie), myślenia metaforycznego oraz dokonywania transformacji. Zawiera elementy wzmacniania koncentracji uwagi i pamięci
Sprzyja rozwijaniu samodzielności w myśleniu i dokonywaniu wyborów.
 

Dla kogo?

Trening zalecany dla wszystkich! Niezależnie od poziomu zdolności, zainteresowań, preferencji zawodowych. Udowodniono, że osoby twórcze osiągają sukces nie tylko w rozmaitych dziedzinach sztuki, ale też zajmują wyższe stanowiska we wszelkich zawodach. Trening może też być punktem wyjścia dla nastolatków pragnących w przyszłości zajmować się proponowaniem i wprowadzaniem innowacji w różnych dziedzinach naukowych i praktycznych.
Wersja treningu dla dzieci wzbogacona jest o elementy wzmacniania integracji sensorycznej.
 

Organizacja:

10 spotkań po 1,5 godziny raz w tygodniu.
Cennik: 30 zł za spotkanie.

Liczebność grupy: min. 6 osób, max. 16 osób.
Rozpoczęcie spotkań po zebraniu grupy.
Możliwość kontynuacji na prośbę grupy.
 

Load More